FAQ

Renpro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność i aktualność przedstawionych informacji.
Zbiór służy wyłącznie celom informacyjnym i nie jest indywidualną poradą prawną.

Określa model wsparcia, w którym strony umowy uzgadniają cenę referencyjną. W przypadku, gdy rynkowe ceny energii są niższe niż cena referencyjna, dodatnia różnica jest wypłacana stronie wspieranej. W przeciwnym razie, gdy ceny energii są wyższe niż cena referencyjna, strona wspierająca otrzymuje tę różnicę.

Jest długoterminową umową dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami, zazwyczaj między producentem energii elektrycznej a Klientem (konsumentem energii elektrycznej lub sprzedawcą). Umowa PPA szczegółowo określa wszystkie warunki działalności związanej z energią elektryczną,  w tym  ilość energii elektrycznej do dostarczenia, wynegocjowane ceny, sposób księgowania i kary za nieprzestrzeganie przepisów. W praktyce wyróżnia się umowy z dostawą fizyczną oraz umowy wirtualne.

Umowa między dwiema stronami, w której nabywca (najczęściej przedsiębiorstwo lub instytucja) zobowiązuje się do zakupu określonej ilości energii elektrycznej od dostawcy, a energia ta jest wytwarzana na miejscu, na terenie nieruchomości nabywcy lub w jej bliskim sąsiedztwie i przesyłana poprzez linię bezpośrednią. Umowy PPA typu On-Site są szczególnie popularne w przypadku zakupu energii z odnawialnych źródeł, takich jak elektrownie słoneczne czy wiatrowe, które zlokalizowane są na terenie przedsiębiorstwa lub instytucji.

Oto kilka kluczowych cech umowy PPA typu On-Site:

 • lokalizacja źródła – w przypadku umowy PPA typu On-Site źródło energii (np. elektrownia słoneczna, wiatrowa) znajduje się na terenie nieruchomości lub w jej bliskim sąsiedztwie. Może to oznaczać zainstalowanie paneli słonecznych na dachach budynków lub turbin wiatrowych na terenie firmy.
 • długość umowy – umowy PPA typu On-Site mogą być długoterminowe, zazwyczaj na okres od kilku do kilkunastu lat. Długoterminowe umowy pomagają dostawcom energii zwrócić inwestycje w infrastrukturę energetyczną.
 • cena energii – w ramach umowy PPA, cena zakupionej energii może być uzgodniona jako stała przez cały okres trwania umowy lub uzależniona od konkurencyjnych stawek. To pomaga nabywcom kontrolować koszty energii i uniknąć zmienności cen rynkowych.
 • inwestycje i utrzymanie – w niektórych przypadkach dostawca energii odpowiada za inwestycje w infrastrukturę i utrzymanie źródła energii. W innych przypadkach nabywca może inwestować w źródło energii i zarządzać jego utrzymaniem.
 • korzyści finansowe – umowy PPA typu On-Site mogą przynosić korzyści finansowe zarówno nabywcy, jak i dostawcy energii. Nabywca może zyskać dostęp do bardziej ekonomicznych źródeł energii, a dostawca może zagwarantować stały dochód z tytułu dostarczania energii na dłuższy okres.

Rola Renpro w realizacji umowy

W ramach grupy bilansującej będącej jednostką grafikową rynku energii elektrycznej Renpro dokonuje rozliczeń fizycznych przepływów energii. Uczestnicy umowy nie ponoszą kosztów usług dystrybucyjnych lub przesyłowych.

Umowy PPA typu On-Site pozwalają przedsiębiorstwom i instytucjom na wytwarzanie własnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na swoim terenie lub w ich bliskim sąsiedztwie. To pomaga w zredukowaniu kosztów energii, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz spełnieniu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przed podpisaniem takiej umowy warto skonsultować się z ekspertem ds. energii lub prawnikiem specjalizującym się w umowach PPA, aby zapewnić odpowiednie warunki i zrozumienie zobowiązań obu stron.

Umowa między dwiema stronami, w której odbiorca końcowy (najczęściej przedsiębiorstwo lub instytucja samorządu terytorialnego) zobowiązuje się do zakupu określonej ilości energii elektrycznej od Renpro, ale energia ta jest wytwarzana poza miejscem nabywcy, często na odległym terenie. Ten rodzaj umowy jest szczególnie popularny w kontekście odnawialnych źródeł energii. Oto kilka kluczowych cech umowy PPA typu Off-Site:

 • niezależność lokalizacyjna – w przypadku umowy PPA typu Off-Site, źródło energii (np. elektrownia wiatrowa, elektrownia słoneczna) znajduje się na terenie innej nieruchomości niż nieruchomość nabywcy energii.
 • długość umowy – umowy PPA typu Off-Site są zazwyczaj długoterminowe, często na okres od kilku do kilkunastu lat. Długoterminowe umowy umożliwiają dostawcom energii zwrócenie inwestycji w infrastrukturę energetyczną.
 • stała cena lub cena zniżkowa – w ramach umowy PPA nabywca zazwyczaj uzgadnia stałą cenę za zakup energii przez określony okres czasu lub cenę opartą na konkurencyjnej stawce, która jest niższa niż bieżące ceny rynkowe. To pomaga nabywcom kontrolować koszty energii i chronić się przed zmiennością cen.
 • zrównoważony rozwój – umowy PPA typu Off-Site są często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i instytucje jako narzędzie wspierania zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych, ponieważ często obejmują zakup energii z odnawialnych źródeł.
 • przesył energii – energię wyprodukowaną poza miejscem nabywcy można przesyłać do miejsca jej użytkowania za pomocą linii przesyłowych lub dystrybucyjnych, co wymaga zawarcia określonych umów i uzgodnień z dostawcami energii.
 • korzyści finansowe – umowy PPA typu Off-Site mogą przynieść korzyści finansowe zarówno nabywcy, jak i dostawcy energii. Nabywca może zyskać dostęp do bardziej ekonomicznych źródeł energii, podczas gdy dostawca może zagwarantować stały dochód na dłuższy okres.

Rola Renpro w realizacji umowy

W ramach grupy bilansującej będącej jednostką grafikową rynku energii elektrycznej, Renpro dokonuje rozliczeń fizycznych przepływów energii. Uczestnicy umowy samodzielnie ponoszą koszty usług dystrybucyjnych lub przesyłowych.

Umowy PPA typu Off-Site są coraz popularniejsze w środowisku biznesowym, ponieważ pozwalają firmom na zaangażowanie się w zrównoważony rozwój i obniżenie kosztów energii. Jednak takie umowy mogą być skomplikowane i wymagają uwzględnienia wielu czynników, takich jak: lokalizacja źródła energii, długość umowy i struktura cenowa. Warto skonsultować się z ekspertem Renpro w celu uzyskania szczegółowiej pomocy przy realizacji takich umów.

Jest jednostką rynku energii o symbolu JG_RENP_01_0948, w skład której wchodzą uczestnicy rynku energii, Wytwórcy i odbiorcy końcowi, dla których Renpro jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie (POB). Grupa bilansująca Renpro służy przede wszystkim do utrzymania równowagi pomiędzy produkcją energii elektrycznej a jej zużyciem. Celem takiej współpracy jest kompensowanie odchyleń godzinowych (nierównowagi) pomiędzy planowanym a rzeczywistym wytwarzaniem i zużyciem energii elektrycznej. W praktyce oznacza to, że zarówno Wytwórcy, jak i odbiorcy  energii elektrycznej mogą zmniejszyć odchylenie pomiędzy prognozowanym a rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej, które jest raportowane w czasie rzeczywistym do optymalizatora Renpro. Dzięki pozyskiwanym danym oraz dynamicznemu zarządzaniu magazynami energii, uczestnicy grupy bilansującej Renpro ponoszą mniejsze koszty bilansowania handlowego. Po wdrożeniu w życie zmian rynku bilansującego w Renpro będzie Dostawcą Usług Bilansujących (DUB).

Usługi systemowe na rynku energii elektrycznej to różne działania podejmowane przez operatorów systemów przesyłowych (OSP), operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), producentów energii i innych podmiotów w celach zachowania równowagi pomiędzy produkcją a konsumpcją energii elektrycznej oraz zapewnienia stabilności i niezawodności systemu elektroenergetycznego. Niektóre z usług systemowych obejmują:

 • wygaszanie mocy rezerwowej – to proces monitorowania i kontrolowania mocy rezerwowej, która jest dostępna w systemie w celu szybkiego zwiększenia lub zmniejszenia produkcji energii elektrycznej w przypadku nagłych zmian zapotrzebowania.
 • mechanizmy regulacyjne – obejmują dostosowanie mocy wygenerowanej przez elektrownie do bieżącego zapotrzebowania. Obejmuje to m.in. zmniejszanie mocy generowanej przez elektrownie w przypadku nadmiernego wolumenu energii w systemie lub zwiększanie mocy w przypadku braku energii.
 • usługi zasilania rezerwowego – obejmują dostarczanie energii rezerwowej w przypadku awarii lub zakłóceń w normalnym zasilaniu.
 • koordynacja i zarządzanie przesyłem energii elektrycznej – obejmuje kontrolowanie przesyłu energii elektrycznej w danym regionie po to, aby zapobiec przeciążeniom i zapewnić równowagę między produkcją a konsumpcją energii.
 • usługi mocy dostępnej – obejmują zapewnienie odpowiedniej ilości mocy dostępnej w systemie (aby sprostać bieżącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną) oraz dostarczanie mocy rezerwowych (w celu utrzymania stabilności systemu).
 • usługi stabilizacyjne – obejmują procesy zmniejszania fluktuacji napięcia i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym w celu zapewnienia stabilności systemu.

 

Te usługi są niezbędne dla utrzymania stabilności i niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia odpowiedniej dostępności energii elektrycznej dla konsumentów. Po wdrożeniu w życie zmian rynku bilansującego (planowane na 14 czerwca 2024 r.) część z tych usług będzie dostępna dla właścicieli magazynów energii i aktywnych wytwórców energii w instalacjach OZE, którzy przystąpią w ramach grupy bilansującej Renpro. Dla tych podmiotów będziemy Dostawcą Usług Bilansujących (DUB).

System Operation Guidelines (SOGL) to kodeks operacyjny, który określa wymagania dla OSP, OSD oraz tzw. znaczących (o mocy powyżej 200 kW) użytkowników sieci (SGU, czyli uczestników rynku, w tym m.in. Wytwórców, odbiorców i innych podmiotów, których działalność ma wpływ na funkcjonowanie systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego, utrzymywanie odpowiednich poziomów częstotliwości w sieci oraz efektywne wykorzystanie połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych i przyłączonych do nich zasobów.

W praktyce wszystkie jednostki wytwórcze typu B, C i D, do których zalicza się wszystkie moduły wytwarzania energii (MWE), których wartość mocy zainstalowanej źródła wytwarzania energii elektrycznej jest większa lub równa 0,2 MW, muszą przesyłać prognozę wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem potrzeb własnych i planowanych przestojów na kilka dni wprzód. Renpro w imieniu Wytwórców wysyła te dane codziennie do operatora sieci dystrybucyjnej, do którego podłączona jest ich instalacja.

Więcej na https://www.pse.pl/so-gl.