Usługi planistyczne

Planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne to jeden z filarów działalności Renpro i jednocześnie niezbędny element w zarządzaniu zasobami gminy w sposób skoordynowany, optymalny i skuteczny. Kompleksowe sporządzanie planów miejscowych, planów ogólnych, decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z przepisami prawa pozwoli gminie i właścicielom nieruchomości zrównoważyć możliwości rozwojowe i zoptymalizować wartość ekonomiczną gruntu. Renpro tworzy plany o szerokim stopniu specjalizacji m.in. środowiskowej, kulturowej, infrastrukturalnej, w oparciu o swój autorski zespół planistów i specjalistów branżowych z 20-letnim doświadczeniem i znaczącym dorobkiem planistycznym.

Opracowania sporządzamy w sposób kompleksowy w oparciu o przepisy prawa, procedurę wskazaną w ustawie, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami i potencjałem gminy. Zakres i podział zadań do uzgodnienia z Zamawiającym.

Przygotowujemy:

  • strategie rozwoju gminy,
  • plany ogólne gminy,
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym plany objęte postępowaniem uproszczonym),
  • zintegrowane plany inwestycyjne,
  • decyzje o warunkach zabudowy,
  • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.