Energia Elektryczna

Sprzedaż i zakup

Obrót energią elektryczną to proces kupna i sprzedaży energii elektrycznej na rynku. Jest to kluczowy obszar działalności Renpro, który umożliwia producentom i odbiorcom energii dokonywanie transakcji, ustalanie cen i dostarczanie energii elektrycznej.

Obrót energią elektryczną w Renpro ma kilka aspektów:

 • Produkcja. Obrót energią elektryczną rozpoczyna się od produkcji energii elektrycznej u Wytwórców współpracujących z Renpro. Energia elektryczna wytwarzana jest z różnych źródeł, takich jak:  elektrownie wiatrowe, słoneczne, wodne, biogazownie rolnicze i wysypiskowe, a także w wysokosprawnej kogeneracji gazowej i wodorowej.
 • Dystrybucja. Po wytworzeniu energia elektryczna jest dystrybuowana do odbiorców za pośrednictwem sieci elektroenergetycznych. Renpro posiada wszystkie kompetencje w zakresie obrotu energią elektryczną u kluczowych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), u których jest Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie (POB).
 • Handel na rynku hurtowym. Na rynku hurtowym energii elektrycznej prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, Renpro sprzedaje nadwyżki energii elektrycznej, które nie są aktualnie dostarczane do odbiorców końcowych.
 • Transakcje i umowy. Transakcje na rynku energii elektrycznej są zawierane za pomocą umów handlowych, m.in przez kontrakty na dostawę energii elektrycznej, które określają cenę, ilość i termin dostawy. Istnieją różne typy umów, wśród nich umowy PPA, które określają warunki handlu energią odnawialną. Renpro oferuje różnorodne formy rozliczeń warunków cenowych oparte o ceny stałe oraz zmienne.
 • Monitorowanie i regulacje. Obrót energią elektryczną jest ściśle monitorowany i regulowany przez agencje rządowe oraz organy regulacyjne, aby zapewnić uczciwość rynku, bezpieczeństwo dostaw i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. W Renpro przestrzegamy wszystkich zasad oraz wytycznych unikając transakcji o charakterze spekulacyjnym.


Obrót energią elektryczną ma na celu zapewnienie dostępu do energii elektrycznej konsumentom, optymalizację wykorzystania różnych źródeł energii, a także skuteczne zarządzanie produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. Znaczenie odnawialnych źródeł energii jest coraz większe, zatem handel energią elektryczną odgrywa kluczową rolę w promowaniu zrównoważonej i produkcji czystej energii.

czytaj więcej

Obsługa Wytwórców

Obsługa Wytwórców OZE odnosi się do szerokiej gamy działań i usług świadczonych przez Renpro na rzecz firm i instytucji zajmujących się produkcją energii z odnawialnych źródeł energii. Obszar ten jest złożony i obejmuje wiele aspektów, które pomagają wytwórczym OZE w skutecznej i efektywnej produkcji energii odnawialnej.

czytaj więcej

Oto kilka kluczowych elementów obsługi wytwórców OZE, którymi zajmuje się Renpro:

 • Projektowanie i budowa instalacji. Obsługa Wytwórców OZE rozpoczyna się od projektowania i budowy instalacji. Obejmuje to m.in. inżynierię, projektowanie, planowanie lokalizacji, pozyskiwanie pozwoleń, a finalnie budowę turbin wiatrowych, paneli słonecznych, elektrowni wodnych i innych źródeł energii.
 • Rozpoczęcie eksploatacji instalacji OZE. Na tym etapie Renpro wspiera Wytwórców w procesach administracyjnych związanych z uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub uzyskaniem wpisu do Rejestru MIOZE. Pracownicy Renpro są pełnomocnikami w przeszło 200 postępowaniach administracyjnych przez URE i Zarządcą Rozliczeń S.A.
 • Utrzymanie i serwis. Po zakończeniu budowy ważna jest regularna obsługa, konserwacja i serwis urządzeń OZE. To obejmuje regularne przeglądy, naprawy, wymianę części oraz dbanie o sprawność i niezawodność instalacji.
 • Zarządzanie operacjami i energią. Renpro oferuje systemy zarządzania operacjami, które pozwalają na monitorowanie wydajności źródeł energii, przewidywanie awarii i optymalizację produkcji. Usługi obejmują również zarządzanie produkcją energii, w tym kontrolę wytwarzania, dystrybucję energii do sieci oraz zarządzanie cyklem ładowania i rozładowywania magazynów energii (Optymalizator Renpro).
 • Zdobywanie finansowania. Wytwórcy OZE mogą potrzebować wsparcia w pozyskiwaniu finansowania na swoje projekty. To może obejmować negocjacje z bankami, instytucjami finansowymi oraz ubieganie się o subsydia lub dotacje.
 • Zarządzanie kontraktami i umowami. Obsługa Wytwórców OZE może obejmować zarządzanie kontraktami i umowami z dostawcami, odbiorcami energii, siecią energetyczną i innymi podmiotami.
 • Zgodność i przepisy. Wytwórcy OZE muszą przestrzegać przepisów dotyczących produkcji energii odnawialnej, w tym regulacji ekologicznych i podatkowych. Obsługa ta może pomóc w zapewnieniu zgodności z wymogami prawnymi i obejmuje w szczególności:
  • rozliczanie salda ujemnego u Zarządcy Rozliczeń S.A.,
  • sprawozdania okresowe do Urzędu Regulacji Energetyki,
  • dzienne raporty SOGL,
  • rozliczanie sprzedaży w imieniu Wytwórców.
 • Rozwój i innowacje. Wspieranie Wytwórców OZE w zakresie badań
  i rozwoju nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, które mogą zwiększyć wydajność i efektywność produkcji energii odnawialnej.

Poprzez kompleksową obsługę Wytwórców OZE, Renpro przyczynia się do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym mikście energetycznym. Wspieranie tych firm ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Projektowanie i komercjalizacja usług dodanych dla obrotu energią elektryczną

Projektowanie i komercjalizacja usług.

Obrót energią elektryczną to podstawowa działalność biznesowa Renpro. W praktyce, w otoczeniu tego głównego obszaru biznesowego pojawia się wiele zadań, projektów i usług dodatkowych, których skuteczna realizacja ma istotny wpływ na główny nurt obrotu energią. Renpro zajmuje się projektowaniem i komercjalizacją usług dodanych dla obrotu energią elektryczną.

czytaj więcej

Do usług dodatkowych należą:

 • wsparcie techniczne i analityczne w obsłudze dokumentacji przetargowej,
 • wsparcie techniczne i analityczne w tworzeniu ofert sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z OZE,
 • realizacja usług doradczych, w tym wspieranie Klientów w decyzjach inwestycyjnych OZE,
 • wsparcie biznesowe w przygotowaniu, analizie i prowadzeniu projektów dotyczących zarządzania efektywnością energetyczną budynków, jak i przedsiębiorstw,
 • rozwój i utrzymanie infrastruktury pomiarowej oraz budowa własnego portfolio w zakresie optymalizacji i zarządzania zużyciem energii elektrycznej (systemy telemetryczne, zarządzanie magazynami energii Klientów oraz własnymi),
 • współpraca z partnerami merytorycznymi, technologicznymi i biznesowymi.

Prace badawcze i rozwojowe

Wiele usług Renpro wymaga ciągłego testowania, weryfikowania i udoskonalania. Działania te wpisują się w prace badawcze i rozwojowe, które wykonywane są zarówno w ramach własnych zasobów technicznych, technologicznych i wiedzowych, jak i pozyskiwane są zewnętrzne dotacje. Zdobyte w ramach krajowych konkursów środki umożliwią wykonywanie prac badawczych i rozwojowych zgodnie z projektowanymi agendami badawczymi, prowadzącymi do wypracowania produktów i usług na poziomach dojrzałości technologicznej umożliwiających ich komercjalizację.